تبلیغات
در جستجوی دانش، مرجع تخصّصی علم و دانش

در جستجوی دانش


و ان لیس الانسان الی ما سعی
ساخت داروی معجون زرد سلیم

نویسنده : محمد باقرپور
فلفل سفید، زنجبیل، نمک هندی از هر کدام شش درهم، افیون، فریبون، گندبیدستر، میخک، زعفران، مصطکی، آککرا 5 درهم، کوشنه شش درهم، هزار گوشان، هزار چشان، مشک زمین، زنجبیل بیابانی، درونه، زراوند از هر کدام چهار درهم
داروهای خشک را کوبیده و صمغ ها و بقیه داره ها در عسل کف گرفته مخلوط شود.
- این معجون برای بیماری های خلط سودایی، تپش غیر طبیعی قلب، درد رحم و درد بدن کودکان مفید است.
منبع: کتاب قانون در طب ابوعلی سینا، انتشارات ارمغاندیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ساخت داروی معجون زرد سلیم ، معجون زرد سلیم ، ساخت دارو ، شاخت دارو ی معجون زرد سلیم ، درمان خلط سودا ، درمان تپش غیر طبیعی قلب ، درمان درد رحم ،