تبلیغات
در جستجوی دانش، مرجع تخصّصی علم و دانش

در جستجوی دانش


و ان لیس الانسان الی ما سعی
بخشیدن کشور در دوره شاهان پهلوی و قاجاریه

نویسنده : محمد باقرپور
دوره فتحعلی شاه قاجار: 2+8 سال جنگیدیم، گلستان و ترکمنچای بسته شد.    آذربایجان و گرجستان از ایران جدا شد
ایران
دوره محمد شاه قاجار: افغانستان از ایران جدا شد، 11 ماه هرات را محاصره کردیم! انگلیسی ها خارک را اشغال کردند.
دوره ناصردین شاه قاجار: ترکمنستان از ایران جدا شد. پاکستان از ایران جدا شد. انگلیسی ها تشر زدند عهد نامه آخال بسته شد. عهد نامع گداسمیت بسته شد.
دوره رضا شاه پهلوی: انگلیسی ها دستور دادند. عهدنامه سعدآباد بسته شد. به عنوان سند صلح توجیه شد. اروند رود را به عراق بخشیدیم.آرارات به ترکیه سرچشمه هرمیند به افغانستان
دوره محمد رضا شاه پهلوی: بحرین را به وهابی ها بخشیدیم. جزایر آریایی و زرکوه را به امارات بخشیدیم. انگلیسی ها دستور دادند. تلویزیون ملی جشن و پایکوبی گرفت!!!
دوره اسلامی: 8 سال جنگیدیم. یک سانت از خاک ایران را به بیگانه ندادیم و نفروختیم.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بخشیدن کشور ، قاجار ، پهلوی ، کشور های جدا شده از ایران ، قاجاریه ،