تبلیغات
در جستجوی دانش، مرجع تخصّصی علم و دانش

در جستجوی دانش


و ان لیس الانسان الی ما سعی
قصه زیبا از کلیه و دمنه|نصیحت به گرگ

نویسنده : محمد باقرپور
روزی بود و روزگاری. یک مرد پارسا و نیک سیرت بود که به نصیحت دیگران می گذراند و همیشه با خود می گفت: «چون من طمعی از کسی ندارم پند من در همه اثر می کند.»

غالبا هم دست بود اگر در نصیحت هیچ گونه غرصی و طمعی نباشد و شنونده هم قالب هدایت باشد اثر بخش می شود.
پارسای عابد همیشه کارش نصیحت بود روزی از صحرایی می گذشت. یک گرگ گرسنه را دید که دارد تند می رود. عابد از چشم های آتش بار گرگ و از تند رفتنش حس کرد که گویا به قصد آزاد و اذیت بی گناهی می رود. این بود که عابد از روی مهربانی و نیکخواهی خود، گرگ را صدا زد و گفت: «ای گرگ، می خواهم به تو یادآوری کنم که خداوند همیشه کار های مارا می بیند و می داند. می خواهم به تو نصیحت کنم که مواظب رفتار و کردار خود باشی و هرگز به افراد ناتوان و نزار اذیت و آزار نرسانی و ظالم سر انجام به بلاهای سخت گرفتار می شود. من این را از قول خودم نمی گویم بلکه همه پیغمبر ها گفته اند و مردم دنیا تجربه کرده اند. امیدوارم تاکنون هم به کسی بدی کرده ای توبه کنی و بعد از این به هیچ کس آزار نرسانی.»
گرگ که برای رفتن عجله داشت سخن عابد را قطع کرد و جواب داد:« آقای عابد، خواهش می کنم فرمایش خودتان را مختصر کنید. چرا که من خیلی عجله دارم و کار خیلی واجبی دارم که نمی توانم زیاد معطل شوم. و گرنه همیشه برای شنیدن نصیحت شما حاضرم...» و به راهش ادامه داد.
عابد گفت:« هنوز حرفم تمام نشده، مگر چه کاری داری که این قدر واجب است؟»
گرگ گفت:« در این نزدیکی یک گله گوسفند داد می چرد و می ترسم اگر دیر برسم گله را ببرند و فرصت گوسفند از دست برود؛ ولی برای نصیحت باز هم وقت پیدا می کنم و خدمت می رسم.»
این را گفت و به سرعت دوید و دور شد.
عابد ایستاد و با خود گفت:« مرا ببین که می خواستم با نصیحت این ناپاک را از مردم آزاری توبه بدهم، یادم رفته بود که گرگ با ضرب چوب و ترس از مجازات باید توبه داد. زیرا گرگ مرگ است.»
منبع: کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب| انتشارات امیر کبیردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: قصه ، کلیه ، دمنه ، تربیت ، گرگ ، نصیحت ، عابد ،